Intrebari frecvente asigurare locuinta

Întrebări frecvente

Ce act normativ reglementează asigurarea obligatorie a locuințelor?

Legea 260/2008,privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecărilor de teren sau inundațiilor, cu modificările și completărileulterioare.

Dacă nu închei această asigurare, care este amenda?

Amenda prevăzută pentru cazul în care nu se încheie această poliță de asigurare poate fi de la 100 la 500 lei.

Ce este PAID?

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor naturale, societate de asigurare reasigurare, constituită prin asocierea societăților de asigurare autorizate să încheie asigurareaobligatorie pentru locuințe.

Cine este contractantul?

Persoana care la încheierea poliței de asigurare se obligă să plătească prima de asigurare.

O persoană juridică poate încheia PAD?

Da, dacă este proprietarul locuinței sau are un interes asigurabil asupra aceasteia.

Cine este persoana asigurată?

Proprietarul clădirii cu destinația de locuință.

Dacă pe parcursul unui an de asigurare se schimbă proprietarul locuinței, ce se întâmplă cu polița?

Polița de asigurare continuă până la expirare. Noul proprietar al locuinței are obligația de a anunța asigurătorul despre transferul de proprietate. După expirare, noul proprietar va încheia asigurarea obligatorie.

Cât costă această poliță de asigurare?

Prima de asigurare are contravaloarea a 10 sau 20 €, în funcție de tipul construcției. Se ia în considerare cursul de schimb al BNR din data încheierii poliței de asigurare.

Prima de asigurare se poate achita în rate?

Nu, prima de asigurare se achită integral.

Această poliță de asigurare are franșiză?

Ce este PAD?

Polița de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale.

De când este valabilă polița de asigurare?

Polița de asigurare poate fi valabilă de la orele 00:00 ale zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare aferentă sau de la o dată ulterioară.

Cum pot verifica dacă polița mea de asigurare este valabilă?

Verificarea se poate face pe pagina de web a PAID, la adresahttp://www.paidromania.ro/verificare-polita.

Se poate asigura o clădire care nu are autorizație de construcție?

Conform legii seasigură toate construcțiile cu destinația de locuință, inclusiv cele fără autorizație de construcție.

Bunurile casnice sunt asigurate?

Nu, asigurarea este valabilă doar pentru clădirea cu destinație de locuință.

Ce înseamnă asigurare de prim risc?

Pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilității unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabilește la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.

Dacă apar două sau mai multe daune în timpul unui an de asigurare, care este valoarea maximă pe care o poate avea despăgubirea?

După fiecare daună suma asigurată se micșorează pentru restul perioadei de asigurare, cu începere de la data producerii oricărui eveniment asigurat, cu suma plătită drept despăgubire, iar asigurarea continuă cu suma asigurată rămasă.
Dacă prin plata despăgubirii pentru unul sau mai multe evenimente asigurate se atinge limita maximă de despăgubire, respectiv suma asigurată pentru locuințelede tip A sau B, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea integrală a reparațiilor care să satisfacă cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Care sunt tipurile de construcții conform acestei legi?

Tip A – construcția cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;
Tip B – construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic;

Dacă locuința este construită din mai multe tipuri de materiale de construcție, cărui tip se încadrează?

În situația în care o locuință este compusă din mai multe corpuri de clădire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau în același timp, tipul locuinței se stabilește în funcție de materialele din care au fost executate structura de rezistență și pereții exteriori pentru partea de construcție care are cea mai mare suprafață construită.

Care sunt riscurile asigurate?

Cutremurul, inundația și alunecările de teren, ca fenomene naturale.

Este acoperit riscul de incendiu ca urmare a unui cutremur?

Da, sunt acoperite și daunele directe provocate construcțiilor cu destinația de locuință, consecință indirectă a producerii evenimentelor asigurate, cum ar fi incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren sau alte asemenea cazuri.

Sunt acoperite pagubele provocate de precipitațiile atmosferice care au ca efect producerea de inundații?

Da, sunt acoperite pagubele provocate de precipitații atmosferice ori topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, ce au ca efect producerea de inundații.
De asemenea, sunt acoperite pagubele produse construcțiilor, în urma pătrunderii și infiltrării apei, provenite în cazul acoperirii pe scurtă durată a terenului cu un strat de apă, provenit din:

  • revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, șuvoaielor sau puhoaielor din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor;
  • acumularea apelor provenite din precipitații atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilități de scurgere sau cu posibilități reduse de evacuare a apelor.

Dacă o alunecare de teren a fost provocată de lucrări edilitare pot fi despăgubit?

Nu, aceasta este o excludere. De asemenea, sunt excluse cazurile de amenințare bruscă de prăbușire sau alunecare de teren, precum și în cazul imposibilității folosirii chiar prin repararea sau consolidarea clădirilor, dacă aceste fenomene au fost prilejuite, înlesnite sau agravate de săpături ori lucrări edilitare de orice fel, lucrări de prospecțiuni, explorări sau exploatări miniere sau petroliere, la suprafață sau în profunzime, indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor.

Tasarea terenului de sub fundație este risc asigurat?

Nu.

Se acordă cheltuieli de cazare provizorie până la repararea locuinței în urma unui risc asigurat?

Nu.

Dacă nu am asigurată locuința pot primi despăgubiri de la autorități în urma unui dezastru natural?

Nu.

Se poate asigura o locuință în mediul rural care nu are în componența adresei strada și numărul poștal?

Se asigură toate clădirile cu destinația de locuință. Pentru acelea care nu au adresă formată din stradă și/sau număr poștal se va solicita completarea unei declarații încare să se descrie imobilul.

Dacă apartamentul de bloc a fost transformat în magazin sau cabinet medical se mai asigură obligatoriu?

Nu, se asigură doar clădirile cu destinația de locuință.

Dacă am două case în aceeași curte (având aceeași adresă), le asigur pe amândouă?

Da, se încheie câte opoliță de asigurare pentru fiecare clădire cu destinația de locuință. Având aceeași adresă, la emiterea celei de-a doua polițe de asigurare se va solicita completarea unei declarații prin care se descrie imobilul asigurat.

Garajul sau magazia care sunt în aceeași curte sunt asigurate?

Doar dacă sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată.

Sunt asigurate și părțile comune aferente apartamentelor din blocuri de locuințe?

Polița acoperă și cota-parte din coproprietatea indiviză care revine fiecărui proprietar pentru părțile care prin natura lor sunt destinate folosirii în comun de către toți proprietarii construcției, respectiv dependințele, dotările și utilitățile aferente locuirii.

Cine constată daunele la locuința mea?

Asigurătorul care a încheiat și polița de asigurare.

Cine stabilește că s-a produs un risc asigurat?

Stabilirea producerii unui eveniment asigurat, precizat prin PAD ca risc acoperit, se facepe baza actelor emise de instituțiile abilitate să constate potrivit legii starea de dezastru natural (cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundații, ca fenomene naturale), respectiv autoritățile naționale de seismologie, geologie, meteorologie și/sau hidrologie, după caz.

În cazul în care proprietarul locuinței este decedat, cine primește despăgubirea cuvenită?

Moștenitorii legali, după clarificarea situației privind succesiunea.

Dacă se încheie două polițe de asigurare pentru aceeașilocuință, se pot obține două despăgubiri?

Beneficiarul despăgubirii nu poate încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciul efectiv, consecința directă a riscului. În această situație va fi considerată valabilă cea dintâi poliță încheiată, celelalte polițe vor fi anulate, iar primele aferente acestora restituite.

Dacă sunt doi proprietari ai unei locuințe, cum se plătesc despăgubirile?

Despăgubirile se plătesc către cei doi proprietari, în funcție de procentul de participare înscris în actul de proprietate.

Dacă pagubele au fost agravate sau favorizate din culpa asiguratului/beneficiarului, se primesc despăgubiri?

Nu. Se consideră culpă în producerea/mărirea pagubei numai următoarele cazuri:

  • agravarea intenționată a efectelor unui eveniment asigurat în scopul distrugerii clădirii, dacă aceste fapte rezultă din actele încheiate de organele în drept (poliția, pompierii, instanțele judecătorești etc);
  • construirea de clădiri în zone periclitate de inundații, prăbușiri și alunecări de teren, dacă organele în drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat în scris asiguratului (înainte de construire) interdicția de a se construi în acea zonă, iar pagubele au fost produse de inundație, prăbușire sau alunecare de teren.

Beneficiarii asigurării și asigurații care, după data intrării în vigoare a Legii nr. 260/2008, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuințelor fără autorizație de construire, emisă în condițiile legii, sau cu nerespectarea autorizației respective, afectând structura de rezistență a locuințelor și favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiți în baza asigurării obligatorii în cazul producerii riscului asigurat.

Dacă am asigurare facultativă, mai este necesar să închei și polița de asigurare obligatorie?

Da, polița facultativă pentru asigurarea locuinței poate fi încheiată doar pentru sume asigurate ce exced sumele asigurate obligatoriu.

Dacă am și asigurare obligatorie și facultativă pentru aceleași riscuri, cine plătește despăgubirea?

În cazul existenței pentru aceeași locuință a asigurării obligatorii și facultative, despăgubirea se va plăti mai întâi din asigurarea obligatorie, până la concurența sumei asigurate obligatoriu.
Fiecare asigurător care a încheiat asigurări facultative va fi obligat la plată, pentru restul desumă, proporțional cu suma asigurată din polița facultativă și până la concurența acesteia, fără ca asiguratul să poată încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciul efectiv, consecință directă a riscului.

Se poate modifica polița de asigurare după emitere?

Da, prin emiterea unui act adițional, însă doar în cazuri speciale cum ar fi:

  • date înscrise eronat în poliță,
  • schimbarea domiciliului asiguratului în timpul valabilității poliței (dar nu a adresei asigurate),
  • suma asigurată nu mai corespunde valorii locuinței.

Dacă o clădire are „bulină roșie” se poate asigura?

Nu pot fi asigurate prin PAD clădirile încadrate în clasa 1 de risc seismic.