Asigurări CASCO

CASCO este o asigurare facultativă în baza căreia societatea de asigurare achită despăgubiri pentru avariile accidentale (parțiale sau totale) și/ sau furtul (parțial sau total) suferite de vehiculul asigurat și înscris în polița de asigurare.

Această asigurare este facultativă, ceea ce înseamnă că decizia de încheiere a unui contract de asigurare CASCO este la latitudinea proprietarului de vehicul, nefiind obligatorie prin lege. Potrivit OG nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile de leasing au obligaţia asigurării vehiculelor. Prima de asigurare o achită utilizatorul, dar asiguratul este societatea de leasing.

În cazul autoturismelor, de regulă se asigură mașini cu vârsta intre 0 si 8 ani, în condiții speciale la unii asiguratori, între 0 si 12 ani, precum și mașini de epocă/ colecție.

Riscuri acoperite de polița de asigurare CASCO

Deținerea unui autoturism implică asumarea unui set de riscuri. Autoturismul este de obicei o investiție de o valoare considerabilă pe care nu ne permitem să o înlocuim fără să simțim o lipsă în buget. Nu doar autoturismul în sine ci și întreținerea acestuia precum și reparațiile făcute în cazul producerii unor daune, sunt de natură să ne afecteze bugetul în mod serios.

Accidentele posibile pot aduce pe posesorul mașinii în situația de a nu o mai folosi, deoarece costurile de reparații se pot ridica la sume foarte mari în funcție de incidentul în care a fost implicat.

Astfel pentru a se evita costurile mari la care repararea  automobilului se poate ridica, asigurarea auto reprezintă soluția salvatoare pentru șoferi.

CASCO acoperă daunele produse în cazul următoarelor evenimente:

 • avarierea automobilului propriu sau al altui automobil
 • distrugerea anumitor bunuri
 • accidentarea șoferului sau a persoanelor care se află în automobile
 • accidentarea unui pieton
 • pagube produse din loviri, ciocniri, zgâriere, răsturnare, căderea unor corpuri pe autoturism
 • pagube cauzate de furtună, inundații, cutremur, grindină, ploaie torențială, alunecare de teren, avalanșă, carbonizare, explozie, afumare
 • furtul autovehicolului, a unor părți componente sau a pagubelor provocate în urma tentativei de furt
 • pagubele cauzate ca urmare a măsurilor luate pentru salvarea lui
 • pagubele produse asupra părților componente sau pieselor autovehiculului în timp ce acestea se aflau demontate în vederea efectuării reparației sau întreținerii
 • cheltuielile de transport al autovehiculului avariat la atelierul de reparații, acest atelier trebuie să fie cel mai apropiat de locul în care s-a produs evenimentul asigurat
 • vandalism
 • pierderea cheilor

Excluderi

Nu se acordă despăgubiri pentru:

 1. pagubele cauzate autovehiculului de întreținerea necorespunzătoare sau de o utilizare improprie destinației acestuia, cele cauzate prin întrebuințare, funcționare, uzare ori ca urmare a defectelor de fabricație ale materialului sau pieselor (inclusiv amplasarea greșită), influenței temperaturii asupra motorului autovehiculului (de exemplu ca urmare a înghețării apei din instalația de răcire), precum și cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferențialului ca urmare a lipsei sau insuficienței ungerii ori supraîncălzirii;
 2.  pagubele produse anvelopelor ori camerelor prin tăiere, înțepare, explozie, cu excepția cazurilor când aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii unor riscuri asigurate însusi autovehiculului;
 3. pagubele produse dotărilor suplimentare montate la autovehicul, dacă nu au fost declarate de asigurat în cererea-chestionar și valoarea acestora nu a fost inclusă în suma asigurată a autovehiculului;
 4.  pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a pătrunderii cu acesta în locuri inundate;
 5.  pagubele indirecte (de exemplu: reducerea valori autovehiculului după reparație, pierderi cauzate de lipsa folosinței autovehiculului, etc.);
 6.  pagubele produse acelor părți componente ale autovehiculului ce erau avariate la încheierea asigurării și sunt menționate în raportul de inspecție al acestuia, care nu au fost remediate de asigurat si constatate de asigurator pană la data producerii riscului asigurat;
 7.  înlocuirea anumitor piese avariate ale caroseriei autovehiculului asigurat, aflat în perioada de garanție,pentru remedierea cărora, deși reparația este tehnic posibilă și nu afectează siguranța circulației,unitatea reparatoare impune înlocuirea piesei în scopul menținerii garanției;
 8.  pagubele produse oricărui subansamblu sau părți componente ale autovehiculului prin nerespectarea normelor privind încărcarea mărfii pe timpul transportului;
 9.  pagubele produse autovehiculului în timpul sau ca urmare a transportării, tractării, remorcarea acestuia;
 10.  cheltuielile făcute pentru remedierea unor reparații nereușite, precum și cele pentru transformarea sau îmbunătățirea autovehiculului în comparație cu starea lui anterioară producerii riscului asigurat;
 11.  cazul în care asiguratul nu a înștiințat în scris asiguratorul, în termenul prevăzut în contractul de asigurare și a procedat la repararea autovehiculului fără acordul asiguratorului, înainte ca reprezentantul acestuia să efectueze constatarea pagubei;
 12. pagubele produse autovehiculului de:
  • război (declarat sau nu), invazie sau acțiunea unui dușman extern, război civil, revoluție, rebeliune, insurecție, dictatură militară, conspirație, greve, tulburări civile, terorism;
  • explozie atomică, radiații sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  • poluare sau contaminare de orice natură și din orice cauză;
 13. pagubele produse autovehiculului, în cazurile în care:
  • accidentul a fost produs cu intenție;
  • accidentul a fost produs în timpul conducerii autovehiculului sub influența bӑuturilor alcoolice, precum și ȋn timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozițiile legale privind circulația pe drumurile publice ca infracțiuni, chiar dacӑ aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau ȋn timpul comiterii altor infracțiuni;
  • accidentul a fost produs ȋn timpul cȃt autorul infracțiunii ȋncearcӑ sӑ se sustragӑ de la urmӑrire;
  • autovehiculul nu avea certificat de ȋnmatriculare valabil sau o autorizatie de circulație valabilӑ;
  • in momentul accidentului, autovehiculul era condus sau acționat de o persoanӑ farӑ permis de conducere valabil pentru categoria respectivӑ de autovehicule, ori dupa ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reținut ȋn vederea anulӑrii, ori ca urmare a suspendӑrii dreptului de a conduce.

Prevederile de la ultimele douӑ alineate nu se aplicӑ dacӑ autovehiculul asigurat era furat.

 1. Furtul sau tentativa de furt, dacӑ la poliție nu s-a ȋnregistrat o reclamație in acest sens, precum și ȋn cazul ȋn care la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia asiguratorului – persoanӑ fizicӑ, ori in cazul asiguratului – persoanӑ juridicӑ, prepușii acesteia;
 2. cazurile ȋn care persoana cuprinsӑ ȋn asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmӑrilor acestora.

Cum se stabilește suma asiguratӑ?

Autovehiculele se asigurӑ la valoarea realӑ a acestora la data ȋncheierii sau reȋnnoirii asigurӑrii. Valoarea realӑ a autovehiculului reprezintӑ valoarea de comercializare de nou la data asigurӑrii (conform facturilor, cataloagelor sau listelor de prețuri), mai puțin uzura, stabilitӑ ȋn raport cu vechimea acestuia.

Cum se ȋncheie o asigurare Casco?

Polița de asigurare se ȋncheie dupӑ inspecția de risc a autovehiculului, efectuatӑ de cӑtre reprezentantul asiguratorului și ȋn baza declarațiilor asiguratului din cererea-chestionar. Aceasta, ȋmpreunӑ cu raportul de inspecție al autovehiculului, clauzele, anexele la polițӑ și declarații fӑcute ȋn scris de cӑtre asigurat cu privire la starea autovehiculului, fac parte integrantӑ din polițӑ.

La ȋncheierea poliței de asigurare, solicitantul trebuie sӑ prezinte actele originale ale autovehiculului: certificatul de ȋnmatriculare și cartea de identitate, ȋn cazul autovehiculelor noi, achiziționate direct de la producӑtorii sau dealerii din Romȃnia, polița se poate ȋncheia și ȋn baza facturii de cumpӑrare și a autorizației provizorii de circulație.

Asigurarea se considerӑ ȋncheiatӑ prin emiterea de cӑtre asigurator a poliței de asigurare și plata primei de asigurare, respectiv a primei rate de primӑ, de cӑtre asigurat.