Asigurări RCA

Polița de asigurare pentru Răspundere Civilă Auto (RCA) trebuie încheiată în mod obligatoriu de toți posesorii de automobile.

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciati în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/ sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident.

Asiguratorul acordă despăgubiri pentru:

– pagube materiale, vătămari corporale sau deces, produse terților din culpa asiguratului
– pagubele produse ca urmare a lipsei de folosință a autovehiculului avariat
– cheltuielile de judecată efectuate de persoana prejudiciată

 1. a) pentru pagubele materiale limita de despăgubire este de 1.000.000 EURO
  b) pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial, limita de despăgubire este de 5.000.000 EURO

Asiguratorul nu acordă despagubiri pentru:

 1. cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
  1. de un caz de forță majoră;
  2. din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate;
  3. din culpa exclusivă a unei terțe persoane consecință a deschiderii ușilor vehiculului în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori stationează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic.
 2. prejudiciile suferite de conducătorul vehiculului răspunzator de producerea accidentului;
 3. prejudiciile produse bunurilor aparținând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea sau utilizat de aceeași persoană fizică sau juridică și care este condus de un prepus al aceleiași persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;
 4. prejudiciile cauzate în situațiile în care nu se face dovada valabilității la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asiguratorul RCA nu are răspundere;
 5. partea din prejudiciu care depășeste limitele de despăgubire stabilite prin polița de asigurare RCA, produs în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate și de numărul persoanelor răspunzatoare de producerea prejudiciului;
 6. amenzile de orice fel și cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzator de producerea prejudiciului;
 7. cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluționat și latura civilă
 8. sumele pe care conducӑtorul vehiculului rӑspunzator de producerea prejudiciului este obligat sӑ le plӑteascӑ proprietarului sau utilizatorului care i-a ȋncredințat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
 9. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacӑ ȋntre proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducӑtorul auto rӑspunzator și persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate ȋn vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacӑ asiguratorul poate dovedi cӑ persoanele prejudiciate știau cӑ vehiculul respectiv era furat;
 11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalațiile montate pe vehicule, atunci cȃnd acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru;
 12. prejudiciile produse prin accidente survenite ȋn timpul operațiunilor de ȋncӑrcare și de descӑrcare, acestea constituind riscuri ale activitӑții profesionale;
 13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
 14. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul ȋn timpul unui atac terorist sau rӑzboi, dacӑ evenimentul are legaturӑ directӑ cu respectivul atac sau rӑzboi;
 15. pretențiile ca urmare a diminuӑrii valorii bunurilor dupӑ reparație.

Ȋn situația ȋn care persoana prejudiciatӑ a contribuit din culpӑ la producerea accidentului sau la mӑrirea prejudiciului, cel chemat sӑ rӑspundӑ va fi ținut rӑspunzӑtor numai pentru partea din prejudiciu care ȋi este imputabilӑ – culpa comunӑ. Ȋn astfel de situații ȋntinderea rӑspunderii fiecarei persoane va fi cea constatatӑ prin orice mijloc de probӑ.

Ȋn situația ȋn care nu se poate stabili ȋntinderea rӑspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili ȋn cote egale, ȋn raport cu numarul pӑrților implicate ȋn accident, fiecare parte avȃnd dreptul la despӑgubire ȋn proporția ȋn care nu s-a facut rӑspunzatoare de producerea accidentului.

Este un sistem simplu. Cei care provoacӑ daune vor plӑti mai mult pentru asigurarea RCA (malus). Iar cei care nu provoacӑ daune, vor beneficia de reduceri (bonus).

Asigurarea auto Cartea Verde ca și asigurarea RCA este obligatorie, ȋnsa spre deosebire de asigurarea RCA, care acoperӑ pagubele produse terților pe teritoriul Romȃniei, aceasta acoperӑ pagubele produse terților ȋn strӑinӑtate.

Este bine de știut faptul cӑ polița RCA cuprinde și Cartea Verde – tiparitӑ pe jumatatea verde a hȃrtiei.

Dacӑ ești implicat ȋntr-un accident ȋn strӑinatate și provoci pagube, cei prejudiciati sunt despӑgubiti prin polița Carte Verde.

Ești obligat sӑ ai asigurare Carte Verde cu acoperire ȋn țara ȋn care te deplasezi. Atunci cȃnd ȋnchei asigurarea RCA este bine sӑ ai ȋn vedere sӑ alegi un asigurator cu acoperire pentru Carte Verde ȋn țӑrile unde cӑlӑtorești